Spachtelmasse

Spezialspachtelmasse, 6 Stk./Ktn.

Verfügbare Gebinde: 2 kg

Universalspachtelmasse, 6 Stk./Ktn.

Verfügbare Gebinde: 1,8 kg

Glasfaserspachtelmasse, 6 Stk./Ktn.

Verfügbare Gebinde: 1,8 kg

Verfügbare Gebinde: 40 g Tube